Idag är sista dagen att teckna aktier i SpiffX AB:s pågående företrädesemission

Aktier kan tecknas via utnyttjande av innehavda teckningsrätter eller utan företrädesrätt. Tilldelning vid teckning utan företräde sker genom att tecknare som även utnyttjat teckningsrätter och därvid tecknat med företräde, har förtur till eventuell tilldelning.

Villkor i företrädesemissionen i sammandrag:

 • –  En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier i SpiffXAB.
 • –  Teckningsperioden för utnyttjande är 9 januari till och med 25 januari 2017.
 • –  Emissionskursen vid utnyttjande av teckningsrätter är 0,80 kr per nytecknad aktie.
 • –  Teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 25 januari 2017 förfaller värdelösa.
 • –  För fullständiga villkor, instruktioner mm, se www.spiffx.se

  SpiffX:s samtliga huvudägare och grundare deltar i emissionen. Det totala beloppet i emissionen som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ca 11,1 mkr, av total emissionsvolym på 12,7 mkr. Observera att belopp vilka omfattas av externa garantier och teckningsförbindelser inte är säkerställda, till exempel genom deposition av likvida medel, panter eller andra säkerhetsavtal.

  För ytterligare information se www.spiffx.se Kontaktperson:
  VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

  SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

  http://www.spiffx.se/downloads/press/2017/PRESS%20SPIFFX%20sista%20dagen%20att%20teckna%20aktier.pdf